Manifestations 2017
Date   Manifestation Lieu Organisateur
         
dimanche 1 janvier 2017   Mass zum Jaresufank, uschl. Neijorspatt Parkierch Chorale Ste Cécile Hiefenech an Matheiswierk
dimanche 8 janvier 2017   Wanterconcert Parkierch Ministrare 
dimanche 22 janvier 2017   Ungareschen Dag Centre Culturel Frënn vun Csókakö
dimanche 12 février 2017   Weldfest Centre Culturel BBC US Hiefenech
dimanche 19 février 2017   Matteisdag, Kleng Kiirmes: Houmass Parkierch Chorale Ste Cécile Hiefenech an Matheiswierk
dimanche 26 février 2017   Buergbrennen vun den Hiefenecher a Reilander Pompjëen Reuland, um Beschelchen  Pompjëen aus der Gemeng Hiefenech
dimanche 5 mars 2017   Kannerfuesbaal Centre Culturel Schoul vun der Gemeng Hiefenech
dimanche 12 mars 2017   Bauerekiirmes Centre Culturel Chorale Ste Cécile Hiefenech
dimanche 26 mars 2017   Mëttegiessen mat Thé dansant Centre Culturel Fraen a Mammen
vendredi 14 avril 2017   Klibberen Hiefenech a Reiland Ministrare 
vendredi 14 avril 2017   Klibberen Hiefenech a Reiland Ministrare 
dimanche 16 avril 2017   Ouschtergaart Parkierch Ministrare 
dimanche 16 avril 2017   Feierlech Oustermass Parkierch Chorale Ste Cécile Hiefenech an Kiercherot
lundi 17 avril 2017   Ouschteractioun Centre Culturel Hiefenecher Jugend
lundi 1 mai 2017   Trëppeltour   Kulturkommissioun an Ëmweltkommissioun
lundi 1 mai 2017   1. Mefeier mat Autosegnung vun den Hiefenecher a Reilander Pompjëen  virun der Kiirch zu Reiland Pompjëen aus der Gemeng Hiefenech
samedi 13 mai 2017   1. Kommioun Parkierch Kiercherot
dimanche 21 mai 2017   Benefizconcert am Kader vu 72 Stonnen Bénévolat Parkierch Ministrare 
samedi 3 juin 2017   Internationalt Jugendturnéier Centre Culturel BBC US Hiefenech
dimanche 4 juin 2017   Internationalt Jugendturnéier Centre Culturel BBC US Hiefenech
jeudi 22 juin 2017   Te Deum Parkierch Gemeng
samedi 1 juillet 2017   Bal mam DJ Al Centre Culturel Frënn vun Csókakö an BBC US Hiefenech
dimanche 9 juillet 2017                   Gala-Concert Kapell Reiland Divertimento
septembre/octobre 2017   Seasonopening Centre Culturel Sport- a Jugendkommissioun
dimanche 24 septembre 2017   Vivons Ensemble Centre Culturel Commission d'intégration
dimanche 1 octobre 2017   Vizverkaaf an Vizfest    
    vun den Hiefenecher a Reilander Pompjëen Centre Culturel Pompjëen aus der Gemeng Hiefenech
vendredi 6 octobre 2017   Oktoberfest Centre Culturel Frënn vun Csókakö
samedi 21 octobre 2017   Hämmelsmarsch Reuland Divertimento
samedi 28 octobre 2017    Soirée italienne  Centre Culturel Divertimento 
dimanche 29 octobre 2017   Reilander Kiermes: Houmass an uschl. Griewerseegnung Kapell zu Reiland Chorale Ste Cécile Hiefenech, Matheiswierk a Kiercherot
samedi 4 novembre 2017   Hämmelsmarsch Heffingen Chorale Ste Cécile Hiefenech
lundi 6 novembre 2017   Hiefnecher Kiermes: Houmass uschl. Griewerseegnung Parkierch Chorale Ste Cécile Hiefenech, Matheiswierk a Kiercherot
dimanche 19 novembre 2017   Cäciliendag: Mass mat Sängeréierung Parkierch Chorale Ste Cécile Hiefenech
lundi 20 novembre 2017   Judd mat Gaardebounen Centre Culturel BBC US Hiefenech an Supporterclub "Allez USH"
samedi 2 décembre 2017   Chrëschtmaart Centre Culturel Hiefenecher Jugend
dimanche 3 décembre 2017   Chrëschtmaart Centre Culturel Hiefenecher Jugend
mardi 5 décembre 2017   D'Pompjeeën begleeden de Kleeschen um Wee duerch d'Dierfer Hiefenech a Reiland Pompjëen aus der Gemeng Hiefenech
samedi 16 décembre 2017    Yulebal             Centre Culturel      Harry Potter Club 
dimanche 17 décembre 2017    Krëschtconcert  Parkierch  Divertimento 
macommune.lu
Pacte Climat
© Administration Communale de Heffingen